Veřejné finance a ekonomika zcela jinak

Základní dokumenty ke stažení - archiv

Základní dokumenty, pojednávající o projektu P3M, je možné si stáhnout a jsou postupně řazeny od nejčerstvějších prací po ty nejstarší. K datu vyhotovení je přiřazen název souboru ke stažení a krátký popis dokumentu. Názvy jednotlivých dokumentů začínají vždy „P3M“, poté následuje datum jejich vyhotovení ve formátu „rrmmdd“ a nakonec podrobnější specifikace (např. třetí verze textu P3M-091010-verzeIII byla vyhotovena 10.října 2009).

Všechny jednotlivé verze dokumentů, počínaje první verzí z 22.1.2009, jsou samonosnými texty, které dokonale objasňují základní myšlenky projektu P3M. Obě starší verze z ledna r.2009 byly nicméně pojaty jen jakési základní, i když precizní vodítko sloužící především k vyvolání hluboké diskuze o neudržitelnosti správy veřejných financí v dnešní podobě a jejím nahrazením novým paradigmatem. Na základě těchto diskuzí byly na podzim r.2009 a v r. 2010 vypracovány nové, podrobnější texty (verze tři a další), které tyto základní myšlenky rozvíjejí, a také detailněji popisují jak neudržitelnost stávajícího paradigmatu, tak samotnou podstatu nového paradigmatu třetího milénia a jeho obrovký přínos nejen pro správu sféry veřejné, ale potažmo i celé společnosti.

V našich dokumentech se setkáte s novou terminologií, kterou jsme vytvořili a používáme pro zpřehlednění textů. Na základě diskuzí a jiných ohlasů docházelo, dochází a bude docházet ke zpřesňování této terminologie a k vytváření termínů nových, vždy ovšem tak, aby to v žádném případě neohrozilo srozumitelnost a pochopení našich materiálů, bez ohledu na pořadí, v jakém je budete číst. Doporučujeme začít se čtením materiálu P3M-100108-stručně a následně pak s některou verzí III až V.“

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/05/31

P3M-100531-verzeV

Verze V je mírně přepracovanou verzí IV doplněnou o obrázky. Do této verze jsme zakomponovali preciznější vysvětlení fungování Ekonomiky bez daní a jsou zde použity i některé nové termíny. Trpělivý čtenář by měl být po přečtení tohoto textu plně s celou problematikou bezezbytku seznámen. Bude-li se Vám zdát text značně zhuštěný a zahlcený novými termíny, zkuste si nejprve přečíst verzi IV a k této se pak vrátit. Bylo by s podivem, kdybyste se pak nestal/a dalším zastáncem Ekonomiky bez daní na bázi P3M!!!

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/08/01

P3M-100801-stručně

V textu nazvaném „Ekonomika zcela jinak – paradigma třetího milénia“ je stručný popis fungování Ekonomiky daní i Ekonomiky bez daní na bázi P3M (tento text najdete také v oddílech Stručné shrnutí, popř. Události).

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/05/16

P3M-091010-verzeIV

Na základě diskuzí a nových námětů jsme původní stěžejní dokument P3M-091010-verzeIII doplnili a přepracovali do novější verze. I tento text popisuje P3M vyčerpávajícím a plně dostačujícím způsobem. Na rozdíl od předchozí verze je téměř o polovinu kratší a domníváme se, že i čtivější, protože zavádí některé nové termíny a pojmy, které slouží ke zjednodušení a zpřehlednění textu. Nevylučujeme, že i tento dokument není poslední verzí, ale může být během času opět modifikován.

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2009/10/10

P3M-091010-verzeIII

Stěžejní dokument byl dokončen dne 10.10.2009. Paradigma třetího milénia popisuje vyčerpávajícím a naprosto precizním způsobem. V prvé části shrnuje důvody, proč současné paradigma veřejných financí, potažmo ekonomiky, nemá sebemenší šanci na přežití. Další dvě části analyzují směnný vztah mezi sférou veřejnou a sférou podnikání a obsahují důkazy potřebné pro vyřčení nového paradigmatu – P3M. Poslední, čtvrtá část, definuje nové paradigma, popisuje postupy jeho implementace a přínosy, které vyplynou z jeho zavedení.

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2009/10/10

P3M-091010-scénář

Dokument je návrhem implementace P3M v České republice: postupně, během 8 let by se odstranily veškeré daně, až na ty s regulační funkcí, už od prvního roku implementace by se pracovalo s vyrovnanými veřejnými rozpočty, podstatně a bez jakéhokoliv zadlužování by se zvýšily důchody, platby do zdravotnictví, školství, atd., atd. Výrazně a zdravě by rostla celá ekonomika. (Viz též Scénář přechodu na P3M.)

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2009/01/31

P3M-090131-verzeII

Text s datem 31.1.2009 je pozměněnou verzí textu z 22.1.2009. Vznikl na základě podnětů a zkušeností z diskuze k prezentaci P3M na Novotného lávce.

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2009/01/22

P3M-090122-verzeI

Tento text byl rozdán účastníkům veřejné prezentace P3M, která se konala dne 22.1.2009 na Novotného lávce 5, Praha. Hlavní myšlenky P3M byly formulovány v květnu 2004 a stručně zveřejněny 29.9.2004.