Veřejné finance a ekonomika zcela jinak

Teze:
Základní popis a parametry projektu;
návrhy postupu při přechodu na P3M – verze 3

 • Paradigma třetího milénia (krátce P3M) nahradí klasické (řekněme von Bismarckovo) paradigma (krátce vBP) veřejných financí; jde přitom o zásadní změnu i ve fungování ekonomik jako celku, přitom o změnu všestranně pozitivní.
 • Obě paradigmata, dosavadní vBP, i to nové, P3M, vycházejí z těchto premis:
  • Veřejné služby jsou hrazeny z veřejných financí v rozsahu stanoveným veřejnými rozpočty.
  • Veřejné služby jsou nedílnou součástí moderní ekonomiky; tyto služby mají hodnotu vyjádřitelnou v penězích.
 • Rozdíl mezi vBP a P3M je ve způsobu plnění příjmů veřejných rozpočtů:
  • Ve vBP jsou daně neodmyslitelným, vesměs hlavním zdrojem příjmů veřejných rozpočtů.
  • V P3M se příjmy veřejných rozpočtů odvozují z výdajových potřeb veřejných financí a stanovují se na tomto základě, vždy však v přísném vztahu k výkonnosti ekonomiky; ruší se veškeré daně kromě těch s regulační funkcí – k praktickému zajištění toku peněz veřejných příjmů a výdajů se zřizuje Registrační a depozitní banka (RDB); RDB slouží i jako registr příjmů pro výpočet nároků na penzi a má i řadu dalších funkcí.
  • Šedá ekonomika ztrácí v P3M smysl, proti černé je P3M schopno účinně zasáhnout.
 • P3M není závislé na demografickém vývoji, je závislé pouze na tom, jak a v jakém rozsahu ekonomika dokáže zabezpečit potřeby obyvatelstva a samo pak zpětně k stabilitě a síle ekonomiky přispívá.

V této vzájemné vazbě mezi sílou a stabilitou ekonomiky pak P3M plně a dlouhodobě stabilně řeší, a to vždy nejlepším možným způsobem, celou problematiku veřejných financí: potřeby zdravotnictví, penzí a ostatního sociálního zabezpečení, školství, vědy a výzkumu, bezpečnosti, soudnictví, státních zastupitelství, obrany, administrativy, jakož i všech dalších potřeb, které budou financovány z veřejných rozpočtů.

P3M je tudíž řešením všech těch problémů, které se dosud v rámci vBP řešit nepodařilo a popravdě, nepodařilo proto, že jsou v rámci vBP neřešitelné.

 • P3M je současně mimořádně vstřícné k podnikání: už jen tím, že ani podnikání ani zaměstnanci nebudou platit žádné daně, především žádné daně z příjmů, ze sociálního a zdravotního zabezpečení a nebude se platit ani žádné DPH, vše se mimořádně zjednoduší, neboť v nákladech na produkt bude figurovat jen to, co je skutečně, přímo z podstaty nezbytné - i odpisová schémata si každá firma stanoví dle vlastních potřeb.
 • P3M je nástrojem globálním: v prostředí vyspělých ekonomik EU, USA, Japonska a všech dalších plně a důsledně vyřeší všechny problémy, které se dosud řešit nedařilo, na prvním místě problémy financování zdravotnictví a penzí, a v rozvíjejících se ekonomikách Číny, Indie a dalších umožní rychlé a efektivní zavedení moderních systémů veřejných financí, zejména veřejné financování silného zdravotnictví a sociálního zabezpečení, včetně penzí.
 • V časech současné finanční krize a ekonomické krize je P3M velmi účinným a navíc zcela bezkonkurenčním nástrojem k jejich překonání.
  • Navrhujeme postupný přechod na P3M v průběhu osmi roků, daňová kvóta by se v prvních třech letech snižovala o 15% ročně, v dalších pěti letech o 11% ročně, navíc lze každým rokem ekonomiku stimulovat injekcí v rozsahu 2% až 5% vzhledem k výši HDP.
  • První kroky lze přitom učinit velmi rychle, prakticky okamžitě: byla by zřízena RDB, daňová kvóta snížena o prvních 15% a došlo by i k první injekci v rozsahu 2% až 5% vzhledem k výši stávajícího HDP – vše bez jakéhokoliv zadlužení veřejných financí.